سجاد خوشرو

sajad khoshroo

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سهند

Researcher ID: (206211)

2