آقای دکتر امین روستایی

Dr. amin roustaei

رئیس گروه بهبود روشها شهرداری شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (20578)

14
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی