بهروز ترک لادانی | سیویلیکا

بهروز ترک لادانی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی بهروز ترک لادانی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • هجدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران (دبیر کنفرانس)
  • مجله محاسبات و امنیت (مدیر داخلی)