ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

الهیار فلاح

Allahyar Fallah

استادیار پژوهش موسسه تحقیقات برنج کشور، معاونت مازندران، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، آمل، ایران

محور تخصصی:علوم کشاورزی

Researcher ID: (198616)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات الهیار فلاح در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان و تقسیط کود نیتروژن بر برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی دانه برنجپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
2دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمار دمایی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد برنج فجر در مراحل مختلف رشدپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مدیریت مصرف کود نیتروژن بر باروری پنجه های برنج هیبرید GRH 1دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات رنگ برگ در برنج هیبرید GH1 بر اساس دیاگرام رنگ برگ تحت تاثیر مدیریت مصرف کود نیتروژندومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تقسیط کود نیتروژن بر درصد پر شدن دانه در برنج هیبرید GRH1اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1390
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان تقسیط کود نیتروژن بردرصد پروتئین و آمیلوز دانه برنج طارم محلییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرتنش شوری برمراحل مختلف رشد گیاه برنجیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرمدیریت مصرف کودنیتروژن برعملکردواجزاء عملکرد دربرنج هیبریدGRH1یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدیریت مصرف کودنیتروژن درمزرعه برنج هیبرید GRH1یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات عدد کلروفیل متر تحت تاثیر تقسیط کود نیتروژن دربرنج هیبریدGRH1یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
11دریافت فایل PDF مقالهکاهش مصرف سموم شیمیایی با مصرف کودهای سیلیکاته در اراضی شالیزاریدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثردومنبع مختلف سیلیس برمیزان جذب تولید ماده خشک عملکردواجزای عملکردبرنج رقم طارم هاشمی و لاین 843دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر دو منبع مختلف سیلیس بر میزان آلودگی به ساقه خوار Chilo suppresalis Walker و عملکرد گیاه برنج، رقم طارم هاشمی و لاین 843همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی1391
14دریافت فایل PDF مقالهاثر میزان نیتروژن و تقسیط آن برروی پارامترهای موثر در رشد وخوابیدگی برنج رقم طارم محلی مرحله گلدهینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات متقابل نیتروژن و رژیم آبیاری بر روی رشد و عملکرد برنجنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مصرف کود های سیلیکات پتاسیم و اوره بر روی رشد و میزان کلروفیل در مرحله گلدهی در برنج رقم طارم محلیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
17دریافت فایل PDF مقالهتعیین حد بحرانی چارت رنگ برگ و کلروفیل متر در ارقام برنجدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر شوری بر روی کیفیت پخت برنجدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کود های مایع سیلیکاته بر رشد و عملکرد برنج رقم عنبربو در منطقه بهنمیرسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
20دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش غرقاب کامل در مرحله دو برگی بر رشد گیاهچه برنج در شرایط گلخانهسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
21دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد و اجزای عملکرد موتانت های نسل دوم ارقام برنج طارم محلی، حسنی و عنبربو در اراضی شورسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تیمار دمایی بر فرآیند جوانه زنی ارقام برنجسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
23دریافت فایل PDF مقالهاثرات سیلیس بر روی شاخص های رشد گیاهی بنرج در کشت هیدروپونیکهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
24دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن، سیلیس و تراکم های کشت بر شاخص های ورس، عملکرد و اجزای عملکرد دانه برنج (.Oryza sativa L)همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
25دریافت فایل PDF مقالهمقایسه صفات زراعی ارقام برنج حسنی، طارم محلی و عنبربو با موتانتهای نسل چهارم آنها در آملکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
26دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تاریخ کاشت بر خواص فیزیکوشیمیایی دانه برنج ارقام طارم محلی، بینام و کوهسارشانزدهمین همایش ملی برنج کشور1393
27دریافت فایل PDF مقالهتعیین غلظت عناصر سدیم و پتاسیم، عدد کلروفیل متر در ارقام طارم محلی، حسنی و عنبربو با موتانت نسل دوم آنها در اراضی شورشانزدهمین همایش ملی برنج کشور1393
28دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تاریخ بذرپاشی در خزانه بر رشد گیاهچه ارقام کوهسار، بینام و طارم محلیشانزدهمین همایش ملی برنج کشور1393
29دریافت فایل PDF مقالهتأثیر متقابل مدت زمان غرقاب و ارقام برنج بر میزان عدد کلروفیل متر، کلروفیل و نیتروژن برگ گیاهچه برنج در جعبههای نشاء در مرحله دو و سه برگیشانزدهمین همایش ملی برنج کشور1393
30دریافت فایل PDF مقالهمقایسه صفات زراعی ارقام طارم محلی، حسنی و عنبربو در شرایط نرمال و شورشانزدهمین همایش ملی برنج کشور1393
31دریافت فایل PDF مقالهانتخاب لاین های متحمل به شوری با مقایسه صفات زراعی موتانت های برنجشانزدهمین همایش ملی برنج کشور1393
32دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تنش سرما بر رشد ریشه و آناتومی برخی ارقام برنج در مرحله رویشیشانزدهمین همایش ملی برنج کشور1393
33دریافت فایل PDF مقالهتأثیر نانو سیلیس و عصاره ریشه سوروف بر رشد رویشی طارم محلیشانزدهمین همایش ملی برنج کشور1393
34دریافت فایل PDF مقالهسیستم کشت برنج - ماهی و برنج- اردک در شالیزار (نیازمندی ها ومزایا )شانزدهمین همایش ملی برنج کشور1393
35دریافت فایل PDF مقالهتاثیرمحلول پاشی سیلیکون و سبلیسیلیک اسید بر عملکرد و اجزایعملکرد در برنجدومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات زراعی موتانت های نسل چهارم عنبربو با والد آن در شرایط شورکنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری1394
37دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی سیلیکون و سالیسیلیک اسید بر میزان جذب نیتروژن، فسفر، پتاسیم و سیلیکون در برنجچهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
38دریافت فایل PDF مقالهتاثیرکاربرد سیلیسیم بر میزان غلظت پتاسیم و فسفر در برنج (رقم طارم جلودار)پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
39دریافت فایل PDF مقالهتاثیرکاربرد سیلیسیم بر میزان غلظت عناصر آهن و منگنزدر برنج رقم طارم محلیسومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1396
40دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نیتروژن بر غلظت عناصر دانه و عملکرد شلتوک ارقام مختلف در کشت مجدد برنجچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398
41دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی صفات زراعی موتانت‎های امید بخش برنج در زمین شور فریدونکنارپنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعی1398
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مصرف کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم طارم محلی برنجپنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی همبستگی بین عملکرد و اجزای عملکرد رقم طارم محلی در استگاه تحقیقاتی برنج آملپنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399

مقالات الهیار فلاح در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 17 آبان 1399 - تعداد مشاهده 86 بار

نمودار تولید سالانه مقالات الهیار فلاح

تماس با الهیار فلاح

آدرس ایمیل: afallah1@yahoo.com
شماره تلفن: 0113251995

آدرس: آمل- ص- پ- 145 کد پستی:

به اشتراک گذاری صفحه الهیار فلاح

علایق شخصی

  • علوم زراعی گیاه برنج
پشتیبانی