پریسا زمانی

کارشناس ارشد مامایی

Researcher ID: (198302)

1
1
2
2
1

مقالات بین المللی خارج از کشور

  •  The correlation between perceived social support and childbirth experience in pregnant women

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • ماما (1394-1399)
  • سابقه کار دانشگاهی در مربی (1394-1399)