حمید نهاردانی | سیویلیکا

حمید نهاردانی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی حمید نهاردانی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری (عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی)
  • نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری (عضو کمیته علمی - هیات داوران)