آقای دکتر علی یزدانیان -

Dr. ali yazdaniyan

دانشجوی دکتری حقوق عمومی

Researcher ID: (194084)

21
3
6
1
1
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

 • یزدانیان ، علی ، نقش و جایگاه حقوق شهروندی (1401)
 • یزدانیان، علی ، تزاحم آزادی بیان و آزادی دین در نظام بین المللی حقوق بشر ، نشریه علمی مطالعات پژوهشی پژوهشی در حقوق و علوم قضایی (1399)
 • یزدانیان، علی ، بررسی جرم سیاسی در حقوق موضوعه و حقوق اسلام، نشریه علمی مطالعات پژوهشی در حقوق و علوم قضایی (1397)

تالیفات

 • کتاب مجموعه مقالات مولف (انتشارات نوروزی) - 1397 - فارسی
 • کتاب جرم سیاسی در حقوق اسلام (انتشارات نوروزی) - 1396 - فارسی
 • کتاب بصیرت های قرآنی (انتشارات نوروزی) - 1396 - فارسی
 • کتاب تاثیرات جنسیت در قصاص (نوروزی) - 1395 - فارسی
 • کتاب درآمد پایدار شهرداری (انتشارات نوروزی) - 1395 - فارسی
 • کتاب جنسیت در قصاص (انتشارات نوروزی) - 1394 - فارسی

تحصیلات تخصصی

 • دکتری تخصصی حقوق عمومی دانشگاه ازاد1400-1401

سوابق شغلی و تخصصی

 • مسئول حقوقی (1392-1401)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • کنفرانس های ملی و بین المللی - تهران (1401)