آقای دکتر سیاوش عزیزی

Dr. Siavash Azizi

دکترای مدیریت کسبوکار DBA

Researcher ID: (192507)

13
4
4

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در مدیر امکان سنجی شرکت مهندسین مشاور ساتبان (1400-1400)
  • سابقه کار صنعتی در رییس هیئت مدیره و مدیر اداری شرکت آوا دقیق کنترل (1398-1400)
  • سابقه کار صنعتی در کارشناس مکانیک در شرکت پتروشیمی تبریز (1400-1402)
  • سابقه کار صنعتی در رئیس آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی پتروشیمی مهاباد (1402-تاکنون)