عبدالغفار عبادی | سیویلیکا

عبدالغفار عبادی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی عبدالغفار عبادی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • مجله علوم محیط زیستی و نوآوری تکنولوژی آسیای مرکزی (مدیر مسئول)
  • مجله نوآوری علوم پزشکی و داروسازی آسیای مرکزی (مدیر مسئول)
  • مجله نوآوری علوم گیاهی آسیای مرکزی (مدیر مسئول)