آقای مرتضی قاسمی

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی و اراک

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186895)

62
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی