آقای دکتر محمدحسن افتخاری

Dr. Mohammad Hassan Eftekhari

گروه تغذیه بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

Researcher ID: (186759)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.