آقای حامد باصر

Hamed Baser

استاد دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186654)

21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی