آقای دکتر احد اوریا

Dr. Ahad Ouria

دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186647)

63
6
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی