آقای پیروز ایزدی

Pirouz Izadi

استادیار روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی

Researcher ID: (186600)

1
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران