آقای قباد بهزادی پور

Ghobad Behzadipour

رییس اداره کل امور کارآفرینی و مراکز رشد دانشگاه آزاد کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186506)

12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی