آقای حامد حسین زاده

Hamed Hoseinzadeh

موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186389)

20
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی