ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای افشین سلطانی

Afshin Soltani

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources (GUASNR), Gorgan, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186357)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی افشین سلطانی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
سردبیرمجله تولید گیاهان

مقالات افشین سلطانی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهاثر تغییر اقلیم در سال های گذشته بر رواناب در اراضی شیبدار گرگانپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کمی اثرات پوشش گیاهی، شیب زمین و مقدار آب موجود در خاک بر رواناب با استفاده از شبیه سازی رایانه ایهشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1383
3دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر توان تولید چغندرقند در خراسان و ارزیابی راه های سازگاری به شرایط آیندهدومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
4دریافت فایل PDF مقالهاثر تغییر اقلیم آینده بر عملکرد نخود در شرایط دیم شمال غرب ایراندومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد دانه نخود و پایداری آن در کشت خفتهدومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
6دریافت فایل PDF مقالهتعیین فنولوژی مطلوب گیاهی برای نخود در شرایط حال و آینده در مراغه با استفاده از شبیه سازی رایانهایدومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
7دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی مدیریت تولید نخود در شرایط دیم با استفاده ازشبیه سازی سازی رایانه ایدومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
8دریافت فایل PDF مقالهروند تغییرات اقلیمی اصفهاندومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
9دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی اثر تغییر اقلیم جهانی بر آب و هوای آینده استان خراساندومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییر اقلیم خراسان در دهه های گذشتهدومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
11دریافت فایل PDF مقالهاثر مقادیر متفاوت آب آبیاری بر روی شاخص تنش آبی و کاربرد آن در برآورد تولید پنبه در مناطق مرطوبنهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقادیر متفاوت آب بر روی کیفیت الیاف پنبه در آبیاری بارانینهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات کاربرد آب آبیاری باکیفیت پایین روی عملکرد و صفات زراعی دو ژنوتیپ گندم ناننهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
14دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی تولید ماد ه خشک در نخوداولین همایش ملی حبوبات1384
15دریافت فایل PDF مقالهاثر فاصله ردیف، تاریخ کاشت و فاصله بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا چیتیاولین همایش ملی حبوبات1384
16دریافت فایل PDF مقالهاثرات دما و عمق کاشت بر سبز شدن گیاه نخود رقم هاشماولین همایش ملی حبوبات1384
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل‌های رگرسیون غیرخطی برای توصیف سرعت سبزشدن نخود نسبت به دمااولین همایش ملی حبوبات1384
18دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی مدیریت کشت خفته (انتظاری) نخود با استفاده از مدل شبیه‌سازی سبز شدن نخوداولین همایش ملی حبوبات1384
19دریافت فایل PDF مقالهرابط ه سطح برگ با تعداد گره در ساق ه اصلی نخوداولین همایش ملی حبوبات1384
20دریافت فایل PDF مقالهروابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در گیاه نخوداولین همایش ملی حبوبات1384
21دریافت فایل PDF مقالهسهم ساقه اصلی و شاخه ها در تعیین عملکرد دانه نخود در تاریخ ها و تراکم های مختلف کاشتاولین همایش ملی حبوبات1384
22دریافت فایل PDF مقالهظهور و پیری برگ در گیاه نخود رقم هاشماولین همایش ملی حبوبات1384
23دریافت فایل PDF مقالهکمی سازی زوال سطح برگ در گیاه نخوداولین همایش ملی حبوبات1384
24دریافت فایل PDF مقالهمقایسه دماهای کاردینال سبز شدن نخود تحت دماهای ثابت آزمایشگاه و دماهای متغیر در مزرعهاولین همایش ملی حبوبات1384
25دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی انتهای فصل بر قدرت بذر برداشت شده گیاه نخوداولین همایش ملی حبوبات1384
26دریافت فایل PDF مقالهپاسخ چند رقم سویا به کاربرد نیتروژن و پتاسیم در خراسان شمالیهمایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی1389
27دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کود نیتروژن بر رشد و عملکرد ارقام سویا در خراسان شمالیهمایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی1389
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کود پتاسیم بر رشد وعملکرد ارقام سویا در خراسان شمالیهمایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی1389
29دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مصرف سوخت در مزارع تولید گندم در گرگانچهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1389
30دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مصرف سوخت در مزارع تولید کلزا در گرگانچهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1389
31دریافت فایل PDF مقالهبرآورد دماهای کاردینال برای مدلسازی روز تا سبز شدن در ارزن دم روباهی Setaria italicaاولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
32دریافت فایل PDF مقالهروابط آلومتریک بین ارتفاع بوته و صفات رویشی در گیاه گندماولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
33دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی سطح برگ با استفاده از روابط آلومتریک در گیاه گندماولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
34دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی تلفات نیتروژن از مزارع گندم با استفاده از مدل cropsyst در گرگاناولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
35دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی رشد و عملکرد گندم در شرایط اقلیمی مشهداولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
36دریافت فایل PDF مقالهتأثیر بهاره سازی بر صفات مورفولوژیک کانولااولین همایش ملی دانه های روغنی1388
37دریافت فایل PDF مقالههمسوئی کشاورزی سنتی با تنوع گیاهی در کشت بو م هاکنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی1389
38دریافت فایل PDF مقالهواکنش خصوصیات زراعی سنبله دولاین گندم به تنش شوریچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
39دریافت فایل PDF مقالهاثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم ماش در گنبداولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
40دریافت فایل PDF مقالهاثرات تاریخهای مختلف کاشت بر روی بنیه بذر ماشاولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
41دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تنش خشکی برپارامترهای رشد، محتوای کلروفیل و کارتنوئید درمرحله رویشی گیاه نخود (Cicer arietinum)اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
42دریافت فایل PDF مقالهسهم ساقه اصلی و شاخهها در تعیین عملکرد دانه سه رقم سویا در تراکمهای مختلف کاشتسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
43دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرتراکم گیاهی بر صفات زراعی، عملکرد دانه و اجزای عملکرد ارقام رشد محدود و رشد نامحدود سویا در کشت تابستانهسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
44دریافت فایل PDF مقالهواکنش فیزیولوژیکی ارقام جو به منبع تامین نیتروژنهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
45دریافت فایل PDF مقالهمطالعه وضعیت تغذیه نیتروژنی گیاه و تولید ماده خشک در مرحله طویل شدن ساقه گندم در ساریهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
46دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تنش خشکی بر رشد و غلظت عناصر پتاسیم و سدیم در گیاه نخود(Cicer arietinum)اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
47دریافت فایل PDF مقالهاثرات زیست محیطی آفت‏کش‏های مصرفی در مزارع گندم درگرگاناولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
48دریافت فایل PDF مقالهارزیابی زیست محیطی سموم کشاورزی مورد استفاده در سطح مزارع گندم، برنج، پنبه، سویا و کلزا اطراف شهر گرگاناولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
49دریافت فایل PDF مقالهاثر تغییر اقلیم بر مدیریت آب و عملکرد نخود تحت شرایط آبی گنبداولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی1390
50دریافت فایل PDF مقالهمطالعه وضعیتتغذیه نیتروژنی گیاه و تولید ماده خشک درمرحله خوشه رفتن گندم درساریششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
51دریافت فایل PDF مقالهمطالعه وضعیت تغذیه نیتروژنی و تولید ماده خشک درمرحله ساقه دهی گندم درشهرستان علی آباد کتولششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
52دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مصرف سوختدرسه روش کاشت با سانتریفیوژ خطی کار و کمبیناتششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
53دریافت فایل PDF مقالهمطالعه کارایی استفاده از نیتروژن (کارایی زراعی و درونی) تحت تاثیر سطوح مختلف NPK در گندم در شرایط گرگاننخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
54دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم در حضور فسفر و پتاسیم در شرایط محیطی گرگاننخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی ضرایب توزیع ماده خشک برگ و ساقه برای دو رقم گندم کوهدشت و دریا تحت تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن کودینخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
56دریافت فایل PDF مقالهاثر تغییر االیم بر عملکرد نخود در شرایط دیم بجنوردنخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
57دریافت فایل PDF مقالهارزیابی وضعیت تغذیه نیتروژنی درکلزا Brassica napus L. درشرایط گرگاناولین همایش ملی علوم زیستی1391
58دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مصرف سوخت و اثرات زیست محیطی آن درسه روش کاشت با سانتریفیوژ خطی کار و کمبینات درتولید گندماولین همایش ملی علوم زیستی1391
59دریافت فایل PDF مقالهمطالعه وضعیت تغذیه نیتروژنی گیاه گندم درمرحله خوشه رفتن و تاثیر آن برمحیط درساریاولین همایش ملی علوم زیستی1391
60دریافت فایل PDF مقالهتأثیر شرایط محیطی بر دوره پر شدن دانه برکیفیت بذر ماش (Vigna radiate)دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
61دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی جوانه زنی خردل وحشی تحت تأثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایمدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
62دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات زیست محیطی آفت کشهای استفاده شده درزراعت کلزا درمزارع اطراف گرگاناولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
63دریافت فایل PDF مقالهارزیابی زیست محیطی آفت کش های مصرفی درسطح مزارع گندم کلزا سویا و پنبه دراطراف شهرگرگاناولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش شوری بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه داروئی سیاهدانهاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
65دریافت فایل PDF مقالهاثرات تنش خشکی و دمابریکنواختی و زمان جوانه زنی گیاه جواولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
66دریافت فایل PDF مقالهاثرات تنش خشکی ودما برسرعت و درصد جوانه زنی گیاه جواولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
67دریافت فایل PDF مقالهارزیابی زیست محیطی آفت کش های مصرفی در سطح مزارع گندم، کلزا، سویا وپنبه دراطراف شهر گرگاناولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
68دریافت فایل PDF مقالهاثرات زیست محیطی آفت کش های مصرفی درمزارع سویا درگرگاناولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
69دریافت فایل PDF مقالهتعیین پارامترهای پاسخ به دمای ارزن معمولی (Panicum miliaceum جهت استفاده درشبیه سازی روزتاسبز شدنیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
70دریافت فایل PDF مقالهبرآورد ضریب ژنتیکی مدل DSSAT-گندم برای ارقام استان گلستانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
71دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل DSSAT-گندم برای پیش بینی رشدوعملکرد درواکنش به رژیمهای مختلف کود نیتروژنیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
72دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل DSSAT-گندم برای پیش بینی رشدوعملکرد درواکنش به تراکم کاشتیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
73دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل CropSyst- گندم برای پیش بینی رشدوعملکرد درواکنش به تراکم کاشت و رژیم های مختلف کود نیتروژنیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
74دریافت فایل PDF مقالهبرآورد پارامترهای مدلCropSyst-Wheat برای ارقام استان گلستانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
75دریافت فایل PDF مقالهنقش صفات فیزیولوژیک مقاومت به خشکی درژنوتیپ های پنبهیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
76دریافت فایل PDF مقالهاثرتاریخ کاشت برتغییرات ضریب تخصیص ماده خکش درسه رقم گندمیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
77دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی واکنش سرعت جوانهزنی ژنوتیپ های گندم به دمادومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1392
78دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مصرف سوخت و انرژی و اثرات زیست محیطی مربوطه در محصولات زراعیاولین همایش ملی انرژی های نو وپاک1392
79دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات زوال بذربرسبز شدن گیاهچه و عملکردسویا رقم سحردوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
80دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفیت بذرتوده های گندم به وسیله آزمون تسریع پیریدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
81دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین سطح و وزن خشک برگ تحت تأثیر فواصل بین و داخل ردیف در دو رقم باقلادومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
82دریافت فایل PDF مقالهمطالعه واکنش عملکرد غلاف سبز به فواصل بین و داخل ردیف در دو رقم باقلادومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
83دریافت فایل PDF مقالهتاثیرنوع و زمان بندی کاربردکودنیتروژنی برمیزان ورس وارتفاع بوته درگندم رقم مرواریددومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
84دریافت فایل PDF مقالهاثررژیم های متفاوت تغذیه ای بردرصد پروتئین بذرگیاه سویا)Glycine max (L.) Merrدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
85دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرسطوح مختلف تغذیه نیتروژنی برعملکرددانه سویادرمنطقه گرگاندومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
86دریافت فایل PDF مقالهتاثیرنوع و مقدارکودنیتروژن بروزن دانه گندمدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
87دریافت فایل PDF مقالهتاثیرانواع و مقادیر مختلف کودنیتروژن برمیزان کلروفیل برگ و عملکرددانه گندمدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
88دریافت فایل PDF مقالهتاثیرزوال بذروتنش غرقابی برمولفه های آنالیز رشدگندمدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
89دریافت فایل PDF مقالهتاثیرزوال بذروتنش غرقابی برفلورسانس و شاخص کلروفیلدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
90دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحمل به شوری و میزان جذب املاح درگیاه سیاه دانهدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
91دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش شوری بررشدرویشی درگیاه سیاه دانهدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
92دریافت فایل PDF مقالهاثرتغییراقلیم برمراحل فنولوژیک و عملکردنخود درشرایط دیم زنجانسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
93دریافت فایل PDF مقالهاثرتغییر اقلیم برمراحل فنولوژیک وعملکردنخوددرشرایط دیم آببرسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
94دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پرایمینگ بذر و کود پتاسیم بر عملکرد و اعضای عملکرد کلزا در تاریخ‌های مختلف کشتدومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی1391
95دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی استفاده از ذخایر بذر در ژنوتیپهای گندمسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
96دریافت فایل PDF مقالهمطالعه واکنش مولفههای جوانهزنی به دما در ژنوتیپهای گندمسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
97دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش گرما بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای مختلف گندمسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
98دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنش گرما بر روی بعضی صفات فنولوژیکی در ژنوتیپهای مختلف گندمسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
99دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش شوری بربرخی صفات فیزیولوژیکی گیاه داروئی سیاه دانهاولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور1392
100دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرهای سطوح مختلف شوری بر پارامترهای رشذی گیاه سیاهدانهاولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور1392
101دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر شوری بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در گیاه داروئی سیاهدانهاولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور1392
102دریافت فایل PDF مقالهمطالعه جریان انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی در مزارع دیم کدوی اجیلی (شهرستان گرگان)اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور1392
103دریافت فایل PDF مقالهتأثیر زوال بذر بر سبز شدن و برخی صفات مورفولوژیک برگ سویاهمایش ملی علوم و فنون کشاورزی1392
104دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی جوانه زنی گندم در واکنش به اثرات متقابل دماو پتانسیل آبهمایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی1391
105دریافت فایل PDF مقالهاثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول و دما بر جوان هزنی گندمهمایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی1391
106دریافت فایل PDF مقالهبررسی افت عملکرد مرتبط با مدیریت علف های هرز در گندم در شرایط استان گلستان - بندرگزپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
107دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کمی تاثیر تراکم و تاریخ کشت بر زمان تا بسته شدن کانوپی و طول دوره رشد نمایی و خطی در نخودنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
108دریافت فایل PDF مقالهتعیین مناسب ترین تاریخ کشت انتظاری نخود در کرمانشاه با استفاده از شبیه سازی رایانه اینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
109دریافت فایل PDF مقالهتغییرات غلظت نیتروژن شاخه و برگ در مراحل زایشی گیاه نخود در تاریخ ها و تراکم های کاشت مختلفنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
110دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط خصوصیات فنولوژیکی و مورفولوژیکی با عملکرد دانه در کانولانهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
111دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی توزیع ماده خشک به دانه بر اساس شاخص برداشت و پارامترهای مربوط به آن در گیاه نخودنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
112دریافت فایل PDF مقالهروابط آلومتریک بین ارتفاع بوته و صفات رویشی در گیاه نخودنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
113دریافت فایل PDF مقالهنقش صفات مورفولوژیک در مقاومت به خشکی در پنبهنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
114دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کمی تغییر اقلیم در ۴۴ سال گذشته کرمانشاه و تاثیر آن بر فنولوژی نخود با استفاده از شبیه سازی رایانه اینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
115دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تاثیر نسبی دما و طول روز بر سرعت نمو نخود با استفاده از شبیه سازی رایانه اینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
116دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تعداد روزهای بیولوژیک مورد نیاز مراحل فنولوژیک باقلا (Vicia faba L.)دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
117دریافت فایل PDF مقالهتعیین صفات مطلوب گیاهی در عملکرد از طریق بررسی ژنوتیپهای جدید و قدیم جو (Hordeum vulgar. L)دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
118دریافت فایل PDF مقالهاثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر رشد وعملکرد جو بدون پوشینهدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
119دریافت فایل PDF مقالهاثر بهاره سازی بر سرعت ظهور برگ و فیلوکرون در کلزا در گرگاندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
120دریافت فایل PDF مقالهاثر بهاره سازی بر فنولوژی و سرعت نمو در کلزادهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
121دریافت فایل PDF مقالهاثر بهاره سازی بر فنولوژی و سرعت نمو در برخی ارقام گندمدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
122دریافت فایل PDF مقالهمطالعه پایداری زیست محیطی تولید گندم براساس هدررفت نیتروژن درمنطقه مشهدبااستفاده ازشبیه سازی کامپیوتریدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
123دریافت فایل PDF مقالهفراتحلیل (متاآنالیز) اثر پرایمینگ بذر بر جوانه زنی: مطالعه موردی در ایرانسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
124دریافت فایل PDF مقالهلزوم استفاده از فراتحلیل (متاآنالیز) در پژوهش های علوم زراعیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
125دریافت فایل PDF مقالهتغییر اقلیم و نظام های تولید برنج: تخمین ردپای کربن و پتانسیل گرمایش جهانیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
126دریافت فایل PDF مقالهانتشار دی اکسید کربن ناشی از مصرف انرژی در نظام های کاشت شالیزاریسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
127دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم بوته بر تولید و پیر شدن برگ در ساقه اصلی گندمسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
128دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتراکم بوته بر رابطه آلومتریک ارتفاع بوته و وزن خشک ساقه در گندمسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
129دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدلهای مبتنی بر کریجینگ جهانی (زمین آمار) در برآورد توزیع مکانی بارش برای کشت پاییزه گندم در استان گلستانسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
130دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نظامهای مختلف خاکورزی بر یکنواختی علفهای هرز در ذرت علوفه ایسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
131دریافت فایل PDF مقالهاثر نظامهای مختلف خاکورزی بر روی شاخصهای رشد و عملکرد ذرت علوفه ایسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
132دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی واکنش سبز شدن ارقام گندم به دما در شرایط مزرعهسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
133دریافت فایل PDF مقالهتعیین بهترین مدل کریجینگ در تعیین مکانی pH جهت کشت پاییزه گندم با استفاده از GIS در حوزه قره سوی شهرستان گرگانسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
134دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر رژیم رطوبتی پس از گرده افشانی بر انتقال مجدد مواد، پرشدن دانه و روابط آبی گندمهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
135دریافت فایل PDF مقالهواکنش مولفه های جوانه زنی بذر ژنوتیپ های پنبه به تنش خشکیهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
136دریافت فایل PDF مقالهبررسی اختلاف ژنتیکی در بین ژنوتیپ های پنبه از نظر نسبت های ریشه به بخش هوایی تحت شرایط پتاسیل های اسمزی مختلفهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
137دریافت فایل PDF مقالهعکس العمل ژنوتی پهای پنبه به تنش خشکی در مرحله سبز شدنهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
138دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنششوری بر رشد عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم گندمهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
139دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش شوری وارده به گیاه مادری بر واکنش جوانه زنی و رشد گیاهچه بذور حاصله به تنش مجدد شوری و سرعت و درصد جوانه زنی آنها در شرایط استانداردهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
140دریافت فایل PDF مقالهتعیین فنولوژی مطلوب گیاهی برای نخود در شرایط حال و آینده در مراغه با استفاده از شبیه سازی رایانه ایاولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
141دریافت فایل PDF مقالهبرآورد سطح برگ با استفاده از صفات رویشی در ارقام گندماولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
142دریافت فایل PDF مقالهروشهایی برای مدلسازی تابش خورشیدی روزانه در گرگاناولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
143دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روش های مختلف درون یابی کلاسیک و زمین آماری جهت برآورد توزیع مکانی دماهای موثر در اراضی کشاورزی شهرستان کلاله در استان گلستاناولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار1393
144دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روش های مختلف درون یابی کلاسیک و زمین آماری جهت برآوردتوزیع مکانی بارش های موثر در اراضی کشاورزی شهرستان کلاله در استان گلستاندومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
145دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی سرعت سبز شدن جو بهاره رقم کارون بااستفاده از توابع رگرسیونیدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
146دریافت فایل PDF مقالهکمی سازی اثر دما و طول روز بر سرعت گلدهی جو بهاره رقم نیمروزدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
147دریافت فایل PDF مقالهارزیابی انرژی ورودی و خروجی در کشت رایج و نیمه مکانیزه برنج منطقه بابل و بابلسردومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
148دریافت فایل PDF مقالهاثر تاریخ کاشت و اندازه بذر بر سرعت سبز شدن بذر باقلا در شرایط مزرعه در گرگاندومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
149دریافت فایل PDF مقالهاثر تاریخ کاشت و اندازه بذر بر ارتفاع بوته،ماده خشک و عملکرد غلاف سبز باقلا در گرگاندومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
150دریافت فایل PDF مقالهتأثیر فاصله ردیف و ژنوتیپ روی عملکرد ساقه اصلی و شاخه در سویاکنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست1394
151دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش غرقاب بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در دو رقم گندم Triticum aestivum. Lدومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1395
152دریافت فایل PDF مقالهاثر همزمان تنش شوری و غرقاب بر عملکرد بیولوژیک عملکرد اقتصادی و شاخص برداشت یک رقم گندم Triticum aestivum. Lدومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1395
153دریافت فایل PDF مقالهاثر اختلاط علفکشهای کلودینافوپ پروپارژیل و سولفوسولفورون بر گندم و علفهای هرز یولافوحشی Avena ludoviciana و علفخونی Phalaris minorچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی1395
154دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغیرات شاخص سطح برگ در گیاه باقلاچهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی1396
155دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغیرات تجمع ماده خشک در گیاه باقلاچهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی1396
156دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی استان گلستان از نظر توان و خلا تولید گندم آبی با استفاده از مدل شبیه سازی SSM-Wheatچهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی1396
157دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی استان گلستان از نظر توان و خلا تولید گندم دیم با استفاده از مدل شبیه سازی SSM-Wheatچهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی1396
158دریافت فایل PDF مقالهاثر اندازه بذر و عمق کاشت بر ارتفاع بوته، ماده خشک، شاخص سطح برگ و تعداد شاخه جانبی در زمان برداشت غلاف سبز باقلاهمایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار1396
159دریافت فایل PDF مقالهاثر بقایای مختلف مالچ کلش گندم بر دمای خاک در کشت سویا در گرگانهمایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار1396
160دریافت فایل PDF مقالهاثر اندازه بذر و عمق کاشت بر شاخص های سبز شدن گیاه باقلا در شرایط مزرعههمایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار1396
161دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مالچ کلش گندم بر فنولوژی، عملکرد و کارآیی مصرف آب سویا، در گرگانهمایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار1396
162دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات زیست محیطی آفت کش های مورد استفاده در مزارع گندم، کلزا، پنیه و سویا در شهرستان های گرگان و علی آبادکتولپنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1397
163دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آفتکشهای مصرفی در کشت گندم، کلزا، پنیه و سویا بر روی سلامت کارگران مزرعه، مصرف کنندگان و آبشویی و موجودات زنده اکوسیستم در شهرستان های گرگان و علی آبادکتولپنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1397
164دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی تاثیر روش کشت نشایی بر مقدار مصرف آب سویا در گرگاندومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست1398
165دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نوع سینی نشاء و تراکم گیاهچه در طول مدت نگهداری بر خصوصیات نشای سویا در گلخانهدومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست1398
166دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط عملکرد دانه با میزان مصرف نهاده ها در تولید گندم در شهرستان گرگاندهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1399

مقالات افشین سلطانی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص سطح برگ، روند تجمع و تسهیم ماده خشک در دو رقم باقلا Vicia faba L تحت تاثیر فاصله بین ردیف و تاریخکشتدوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی1393
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط آلومتریک بین سطح برگ و تعدادی از صفات رویشی در ذرت رقم سینگلکراس 704فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1395
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل CropSyst–گندم برای پیش بینی نمو، رشد و عملکرد در واکنش به تاریخ کاشتفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
4دریافت فایل PDF مقالهاثر کود نیتروژن بر شاخص های کارایی مصرف نیتروژن در ارقام گندم (Triticum aestivum L.)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1392
5دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم بوته بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تابش در ژنوتیپ های جدید و قدیم گندم (Triticum aestivum L.)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1392
6دریافت فایل PDF مقالهاثر کود نیتروژن بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تشعشع در ارقام گندم (Triticum aestivum L.)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1393
7دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی تعداد دانه گندم ((Triticum aestivum L. با توجه به خارج قسمت فتوترمال در گرده افشانیفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1393
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر کیفیت زیستگاه بر جامعه فون خاک در منطقه جاجرمفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1389
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر تراکم جمعیت علف های هرز و کاهش عملکرد ناشی از آنها در گندم (Triticum aestivum L.) : مطالعه موردی استان گلستان- روستای سرمحله بندرگزفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1393
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی راهکار های سازگاری نخود دیم (Cicer arietinum L.) به تغییرات اقلیمی آینده در استان زنجانفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1395
11دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر نمو، نیاز آبیاری و عملکرد سویا در گرگانفصلنامه آب و خاک1395
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات مدیریت کود نیتروژن در مرحله گلدهی بر عملکرد کلزا در شرایط گرگانفصلنامه به زراعی کشاورزی1392
13دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی اثر زوال بذر بر سبزشدن گندم در تنش خشکی: بهینه سازی برنامه Germin در پیش بینی الگوی سبزشدنفصلنامه به زراعی کشاورزی1392
14دریافت فایل PDF مقالهمطالعه واکنش اجزای عملکرد دانه و غلاف سبز 2 رقم باقلا به فاصله بین ردیف در کشت به موقع و دیرهنگامفصلنامه به زراعی کشاورزی1392
15دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اندازه بذر و تاریخ کاشت بر ویژگیهای فنولوژیک، مرفولوژیک و زراعی باقلا در شرایط دیم در گرگانفصلنامه به زراعی کشاورزی1396
16دریافت فایل PDF مقالهاثر نظام های مختلف خاک ورزی بر شاخص های رشد و عملکرد ذرت علوفه ایفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1396
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم بوته بر روابط آلومتریک بین ارتفاع بوته و صفات رویشی در گندمفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1396
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم بوته بر روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در گندمفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1396
19دریافت فایل PDF مقالهمستندسازی فرآیند تولید و برآورد خلاء عملکرد مرتبط با مدیریت زراعی در برنج (مطالعه موردی: استان مازندران - منطقه بابل)فصلنامه به زراعی کشاورزی1397
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کمون ثانویه و رفتار جوانه زنی بذر لاین ها و ارقام کلزافصلنامه به زراعی کشاورزی1396
21دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل محدودکننده عملکرد سویا با استفاده از روش تحلیل مقایسه کارکرد (مطالعه موردی: استان گلستان – کلاله)فصلنامه به زراعی کشاورزی1396
22دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی استان گلستان از نظر توان و خلا تولید گندم با استفاده از مدل شبیه سازی SSM-Wheatفصلنامه به زراعی کشاورزی1397
23دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی تولید ماده خشک و سطح برگ گیاه باقلا در تاریخ کاشت و تراکم های مختلففصلنامه به زراعی کشاورزی1397
24دریافت فایل PDF مقالهکمی سازی نمو برگ در ارقام مختلف گندم: II-تولید و زوال برگ در بوته در شرایط مزرعهفصلنامه به زراعی کشاورزی1396
25دریافت فایل PDF مقالهتعیین حدود بهینه عوامل مدیریتی در افزایش عملکرد گندم در استان گلستانفصلنامه به زراعی کشاورزی1396
26دریافت فایل PDF مقالهغلظت، تجمع و تخصیص فسفر در مراحل ساقه رفتن و گرده افشانی در تعدادی از گونه های زراعی و هرز خانواده گندمیانمجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1396
27دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی تلفات نیتروژن از مزارع چغندرقند در سیستم های مختلف تولیدی در خراسانفصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار1393
28دریافت فایل PDF مقالهبرآورد احتمال وقوع عوامل اقلیمی موثر در زراعت دیم گندم و جو پاییزه در اراضی کشاورزی شهرستان های آق قلا، گنبدکاوس و کلاله با استفاده از تحلیل های مکانی GISمجله تولید گیاهان زراعی1398
29دریافت فایل PDF مقالهکاهش اثر تنش شوری آب آبیاری توسط محلول پاشی سولفات پتاسیم در پنبه (Gossypium hirsutum L.)مجله تولید گیاهان زراعی1398
30دریافت فایل PDF مقالهاثر شوری و خشکی بر رشد، کارایی مصرف آب و غلظت سدیم و پتاسیم دو ژنوتیپ گندم بهاره آبی و دیممجله تولید گیاهان زراعی1398
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی خلاء عملکرد پنبه به روش آنالیز خط مرزی در شهرستان های آق قلا و علی آباد کتول در استان گلستانمجله تولید گیاهان زراعی1397
32دریافت فایل PDF مقالهارزیابی زراعی – بوم شناختی اراضی شهرستان گنبدکاوس جهت کشت گندم دیم با استفاده از تحلیل های مکانی GISمجله تولید گیاهان زراعی1397
33دریافت فایل PDF مقالهمقایسه دو روش برازش خط مرزی در آنالیز خلا عملکرد: مطالعه موردی گندم دیم در استان گلستانمجله تولید گیاهان زراعی1397
34دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تناسب کشت گندم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و فرآیند تحلیل شبکه ای در حوزه قره سوی شهرستان گرگانمجله تولید گیاهان زراعی1397
35دریافت فایل PDF مقالهکمی کردن تولید و توزیع ماده خشک در گلرنگمجله تولید گیاهان زراعی1396
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر مصرف سوخت در تولید سویا در استان گلستانمجله تولید گیاهان زراعی1396
37دریافت فایل PDF مقالهمقایسه واکنش به شوری در ارقام گندم متحمل با ارقام معرفی شده برای شرایط غیرشورمجله تولید گیاهان زراعی1396
38دریافت فایل PDF مقالهتعیین تیپ ایده آل آفتابگردان (Heliantus annuus) در منطقه گنبد با استفاده از مدل سازی و روش رگرسیون چندگانهمجله تولید گیاهان زراعی1395
39دریافت فایل PDF مقالهتاثیر زوال بذر بر واکنش ­های رشدی گندم تحت تنش غرقابیمجله تولید گیاهان زراعی1395
40دریافت فایل PDF مقالهببررسی شاخص های تنش در انتخاب ژنوتیپ های گندم متحمل به شرایط دیم و تنش شوری متوسط و شدید در استان گلستانمجله تولید گیاهان زراعی1395
41دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از آنالیز خط مرزی در مطالعات خلا عملکرد: مطالعه موردی گندم در گرگانمجله تولید گیاهان زراعی1394
42دریافت فایل PDF مقالهبرآورد پارامترهای گیاهی مدل QUEFTS برای بهینه سازی تغذیه NPK در گندممجله تولید گیاهان زراعی1394
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت آنتی اکسیدانی، فلورسانس کلروفیل، میزان کلروفیل (a, b) و کارتنویید برگ تحت تاثیر دوره غرقابی و رژیم های مختلف تغذیه ای در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merrمجله تولید گیاهان زراعی1394
44دریافت فایل PDF مقالهتغییرات غلظت، تجمع و تخصیص فسفر در چند گونه زراعی و علف هرز خانواده گندمیان در مرحله رسیدگی فیزیولوژیکمجله پژوهش های تولید گیاهی1398
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات عملکرد و کیفیت بذر ماش در پاسخ به عوامل محیطی در تاریخهای مختلف کاشتدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1397
46دریافت فایل PDF مقالهتخمین سطح برگ سبز با استفاده از روابط آن با سایر صفات رویشی در دو رقم باقلای برکت و فرانسهدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1397
47دریافت فایل PDF مقالهتنوع و یکنواختی علف های هرز در مزرعه ذرت علوفه ای در نظام های مختلف خاک ورزیفصلنامه حفاظت گیاهان1398
48دریافت فایل PDF مقالهنقش دما و نور بر جوانه زنی و کمون ثانویه بذر کلزای Brassica napus L خودروفصلنامه حفاظت گیاهان1398
49دریافت فایل PDF مقالهمقایسه پتانسیل ترسیب کربن اندام های گیاهی سویا (Glycine max (L.) Merill) در دو کشت بوم مرسوم و حفاظتی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان)مجله پژوهش های تولید گیاهی1398
50دریافت فایل PDF مقالهاثر تاریخ کاشت و تراکم بر سرعت تولید و زوال برگ گلرنگمجله پژوهش های تولید گیاهی1399
تاریخ ایجاد رزومه: 24 فروردین 1399 - تعداد مشاهده 145 بار

نمودار تولید سالانه مقالات افشین سلطانی

تماس با افشین سلطانی


به اشتراک گذاری صفحه افشین سلطانی

پشتیبانی