آقای آرش اخوان طبسی

Arash Akhavan

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان

Researcher ID: (186295)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران