الهه عبدوس | سیویلیکا

الهه عبدوس

معاونت اجرایی و امور بین الملل موسسه مهدپژوهش ره پویان حقیقت

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی الهه عبدوس در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • نخستین همایش ملی مسکن پایدار (مدیر اجرایی)
  • دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین سیستم های هوشمند و فازی (مدیر اجرایی)

مقالات الهه عبدوس در کنفرانس های داخلی

خوشهبندی و ارایه راهکارهایی نوین جهت بهبود وضعیت بستری بیماران: با مطالعه موردی بیمارستان بهارلو
سال 1393
ارائه شده در اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
بررسی تاثیر پلیمرسوپرجاذب آکوازورب بر قدرت نگهداری رطوبت و استقرار گونه Salsola rigida
سال 1395
ارائه شده در ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
بررسی اثر کاربرد پلیمرجاذب رطوبت آکوازورب بر استقرار گونه Salsola arbuscula
سال 1395
ارائه شده در ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
مدلی مناسب در چیدمان واحدهای صنعتی با استفاده از مفهوم فاصله فازی
سال 1396
ارائه شده در دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران