آقای دکتر ژان ژاک ترین

Dr. Jean-Jacques Terrin

دانشیار دانشگاه پاریس شرق و مدرسه معماری ورسای

Researcher ID: (185604)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.