آقای مسعود شریفی راد

Masoud Sharififar

دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

Researcher ID: (185530)

2
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور