شقایق فتائی | سیویلیکا

شقایق فتائی

هیات مدیره موسسه زیست رهپویان آرتا

معرفی

آدرس
اردبیل- شریعتی

سمتهای علمی و اجرایی شقایق فتائی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست (مسئول کمیته)
  • سومین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم سیاسی (عضو کمیته اجرایی کنفرانس)
  • اولین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در فقه، حقوق و روانشناسی (مسئول دبیرخانه کنفرانس)
  • سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
  • دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی (مسئول کمیته)
  • چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی (مسئول کمیته)
  • اولین کنفرانس بین المللی حقوق ، مدیریت ، علوم تربیتی ، روانشناسی و مدیریت برنامه ریزی آموزشی (مسئول کمیته)
  • ششمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی (مسئول کمیته)