آقای حسین شکری پور دیزج

Hossein Shokripour Dizej

معاونت آموزشی مرکز علمی کاربردی شهرداری اردبیل

Researcher ID: (185431)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.