آقای دکتر حجت ایزدخواستی

Dr. Hijjat Izadkhasti

استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185364)

4
54
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی