آقای پروفسور اسکندر رحیمی

Prof. Eskandar Rahimi

دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185174)

20
40
5
16
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

 • Immune responses to exercising in a hot environment in soccer players منتشر شده در فصلنامه فعالیت بدنی و هورمونها (1398)
 • Physical activity and type 2 diabetes: A narrative review منتشر شده در فصلنامه فعالیت بدنی و هورمونها (1397)
 • Effects physical activity on creatinine, and metabolic syndrome in females with transplanted kidney منتشر شده در فصلنامه فعالیت بدنی و هورمونها (1396)
 • Effects of eight weeks aerobic training, resistance training and concurrent training on the metabolic syndrome and HbA1c in men with type 2 diabetes منتشر شده در فصلنامه فعالیت بدنی و هورمونها (1396)
 • The effects of concurrent training with and without branch chain amino acids on lipid profiles and testosterone level of male body-builders منتشر شده در فصلنامه فعالیت بدنی و هورمونها (1396)
 • Eskandar Rahimi; Somayeh Saffari; Sarah Hojjati; Salman Vojdani; Mehdi Noura 4. The Effect of 12-weeks Selected Physical Exercise Alone or Combined with Omega-3 Supplement on Ghrelin and Leptin Levels in Young Non-Athlete Women Pages 49-60 Journal of physical activity and hormones Volume 4, Issue 3 - Serial Number 15 (2020)
 • Payam Rafiee 1 , Eskandar Rahimi 2 The effects of concurrent training with and without branch chain amino acids on lipid profiles and testosterone level of male body-builders Journal of physical activity and hormonesVol 1 , No. 1 , Ser. 1 (Jan 2017), 063- 076 (2017)
 • Saman Eskandary Eskandar Rahimi1 :Effects of eight weeks aerobic training, resistance training and concurrent training on the metabolic syndrome and HbA1c in men with type 2 diabetes Journal of physical activity and hormones Vol 1, No. 2, Ser. 1 (June 2017), 051-064 (2017)
 • Rahimi Eskandar Ph.D1*,Azhdari Amin 2, Babaee Bigi Mohammad Ali MD 3, Moarf Alireza4MD Comparative Structural and functional changes in the heart and aorta of retire active and non- active endurance and bodybuilder athletes IAEJPVol.5 No.2 (2016)
 • Rahimi Eskandar1, Tahmouresi Katayon2 and Hosseini Seed Ali3Effects of aerobic exercise on Cystatin C and metabolic syndrome in females with transplanted kidneyEuropean Journal of Experimental Biology, 2015, 5(6): 7-12 (2015)
 • دكتر اسكندر رحيمي – زينب السادات موسوي - عليرضا رحيمي : Effects of twelve weeks of aerobic training, resistance training or combination of both trainings on the levels of blood sugar, HbA1c and cardiovascular risk factors in women with type 2 diabetesInternational Journal of Applied Exercise Physiology3(1) (2014)
 • Eskandar Rahimi1*, Younes Mohammad Zadeh2 and Mohammad Ali Boostani1 The effect of resistance training on thyroid hormones Europian Journal of Experimental Biology 3(2):443-447 ISI (2013)
 • Mohsen Rezaei,*1 Eskandar Rahimi,1 Somayeh Bordbar,1 Sahar Namdar The Effects of Three Sessions of Running on a Negative Slope on Serum Levels of Liver Enzymes in Adult Male Rats Available online: 18 Nov 2012 15(5): 47-49 (2013)
 • اسکندر رحیمی- محدثه نعمت اله زاده ماهاني- مهرزاد مقدسي- مولائي :Central and Peripheral fatigue factors after an exhaustive aerobic exercise following creatine supplementation Annals of Biological research USA (2012)
 • فروزنده زرآور –اسكندر رحيمي- نسرين ستوده: A Comparison of anthropometric Status and Blood Pressure Level in Athlete and Non-Athlete Females European Journal of Social Sciences32 No2 (2012)
 • مهرزاد مقدسي -اسكندر رحيمي- محدثه نعمت اله زاده ماهاني- مولائي: ٍEffect of creatine supplementation on brain neurotransmitters after an exausive aerobic exercise Brazilian Journal of Biomotricity V6 ,N,3 (2012)
 • اسكندر رحيمي- زنده یاد دكتر مجيد چهارده چريك : Prevalence of Overweight and Obesity and their Relation to Hyper tension in Adult Male Population of Fars Province of IranPac J Med Res پاكستان 51-3 (2012)
 • , Mohammad Ali Babaee Bigi,1 Amir Aslani,1 Eskandar Rahimi: Effect of endurance and strength exercise on release of brain natriuretic peptide Journal of cardiovascular disease research • v.3(1); Jan-Mar 2012 (2012)
 • اسکندر رحیمی SURVEY OF ORGANIZATIONAL JOB STRESS AMONG PHYSICAL Physical EDUCATION MANAGERS: Perceptual and Motor Skills Psychological Reports-ISI (2008)
 • طاهره سياهپور ، مسعودنيكبخت اسكندررحيمي ، محمد علي ربيعي :تأثير هشت هفته تمرين هوازي و يوگا بر ديسمنوره اوليه دوره ۱۸ ، شماره ۶، مهر ۱۳۹۲ (شماره پي در پي ۷ ارمغان دانش، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوجI (1392)
 • اسکندر رحيمي ۱، الهام متشرعي ۱*، نسرين اسدي ۲، محمد جعفري ۳، محمد رفعتي فرد ۴، مريم مهبودي: اثر تمرين انعطاف پذيري و مصرف ويتامينB6 بر علائم جسمي و رواني ديسمنوره اوليه دختران غير ورزشکار ارمغان دانش، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوجISC (1392)
 • اسکندر رحیمی - سوسن باقار:مقایسه اثر تمرین های هاتا یوگا و آمادگی جسمانی بر اضطراب وافسردگی زنان مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوینISC (1390)
 • شيما غلامعلي شاهي- اسكندر رحيمي- رضا نوري – مهرزاد مقدسي- عبدالرسول طالعي اثر 12 هفته پياده روي بر شاخص هاي التهابي زنان يائسه مبتلا به سرطان سينه مجله علمي پژوهشي فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني- شهيد بهشتيISC (1390)
 • اسکندر رحیمی :بررسی عوامل تنش زاي شغلی ورابطه ان با رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی استان فارس المپیک (1388)
 • اسكندر رحيمي : بررسی ناهنجاریهای قامت در دانشجویان دختر وپسر دانشگاه شیرازمجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز شماره اول دوره ISCبیستم 1382 ISC (1382)
 • Somayeh Bordbar, Mohammad Ali Babaee Bigi, Amir aslani, Eskandar Rahimi Effect of endurance and strength exercise on release of brain natriuretic peptide:Journal of Clinical and Diagnostic Research هند ISI (201)
 • راحله بناکار – دکتر فرهاد دریا نوش – دکتر اسکندر رحیمی: بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسما در موش های ماده نژاد اسپراگوداولی دوره 23، شماره 99 مهر و ابان 1394 ص 83-94 (94)
 • زهرا نگارنده – زهرا منصوری – اسکندر رحیمی – سید علی حسینی : اثر دو ماه تمرین هوازی بر سطوح سرمی آدیپونکتین و نیمرخ چربی زنان فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی (94)
 • دکتر عبدالصالح زر – دکتر اسکندر رحیمی – محمد بیژن پور:بررسی تغییرات پروتئین واکنش دهنده C ، فیبرینوژن و نیمرخ چربی مردان سالمند بعد از هشت هفته تمرین هوازیمجله دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان (94)
 • اسکندر رحیمی - نادیا بلاغی اینالو: تاثير 12 هفته فعاليت بدني همراه با مصرف مكمل امگا 3 بر ميزان تغييرات سطوح هورمونهاي گرلين و انسولين در زنان جوان (93)
 • نجمه کیانی- اسکندر رحیمی – سید علی حسینی – زهرا منصوری بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح اینترلوکین 10 –لنفوسیت ، مونوسیت و ماکروفاژ پسران 17-18 ساله فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی، سال چهارم (93)
 • دكتر مريم كوشكي جهرمي – دكتر اسكندر رحيمي – شمس الدين رحيمي- دكتر محمد مهدي محب زاده – اسماعيل رحيمي زاده: تاثير نواخت شبانه روزي بر تغييرات برخي از عوامل انعقادي و ضد انعقادي و قلبي تنفسي بعد از يك جلسه فعاليت فزاينده ورزشي المپيك سال بيست و يكم شماره 2 (پياپي 62) (92)
 • فرهاد دريانوش – حسين جعفري- اسكندر رحيمي – داوود مهرباني – فيروز سلطاني : تاثير هشت هفته تمرين تناوبي شديد بر سطوح ويسفاتين پلاسما ، فاكتور نكروز دهنده الفا و اينترلوكين 6 در موش هاي ماده نژاد اسپراگوداولي: مجله دانشکده علوم پزشكي دانشگاه تهران (92)
 • سمیه بردبار - اسکندر رحیمی -و....: مقایسه اثرات حاد و طولانی مدت تمرینات مقاومتی و استقامتی بر سطح پپتید ناتریوتیک مغزی مردان میانسال: ورزش و علوم زیستی (92)
 • محسن پذیرائی –اسکندر رحیمی- مهدی مقرنسی اثر تعاملی 8 هفته تمرین هوازی و مکمل اسیدهای چرب امگا 3 بر غلظت هموسیستئین پلاسما در مردان سالمندمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوازISC ایران (91)
 • ابراهیم فارسی - اسکندر رحیمی - سید احمد طبائیان اثر هشت هفته تمرين قدرتي و ويتامين ث بر پروتئين واكنش دهنده C و فيبرينوژن فصلنامه تحقيقات علوم ورزشي دانشگاه ازاد بروجرد (91)
 • علي اكبر مرادي – مهدي مقرنسي- اسكندر رحيمي اثر 12 هفته تمرين استقامتي بر مولكول چسبان بين سلوليsI CAM1 (عامل التهاب عروقي) و نيمرخ ليپيدي مردان سالمندمجله دانشكده علوم پزشكي اصفهان سال 29ISC (90)
 • زنده یاد دکتر مجید چهارده چریک - اسکندر رحیمی : بررسي عامل هاي تنيدگي شغلي مديران ورزش استان فارس مجله علمي پژوهشي مطالعات آموزش و يادگيري دانشگاه شيرازISC (88)
 • شكوفه سليماني – عيدي عليجاني – اسكندر رحيمي – و ...مقایسه ناهنجاری های وضعیتی اندام فوقانی و تحتانی دانش اموزان دختر شهری و روستائی مقطع راهنمائی شهرستان گچساران مجله دانشگاه علوم پزشكي ياسوج ارمغان دانش ) (86)
 • زهرا منصوری – اسکندر رحیمی – سید علی حسینی- سید احمد طبائیان: فصلنامه تحقیقات علوم ورزشی دانشگاه آزاد (0)

تالیفات

 • کتاب رویکرد نوین در تغذیه ورزشی (آثار ماندگار) - 1400 - فارسی
 • کتاب سرپرستي و مراقبت از معلولين (دانشگاه شیراز) - 1369 - فارسی
 • کتاب تغذیه ورزشی کاربردی (آثار ماندگار) - 91 - فارسی
 • کتاب تربیت بدنی در مدارس (دانشگاه شیراز) - 80 - فارسی
 • کتاب ورزش و بازی های دبستانی (ساسان) - 79 - فارسی

سوابق شغلی و تخصصی

 • مدیر کل تربت بدنی استان فارس (1380-1384)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه آموزشی تربیت بدنی دانشگاه گیلان (1359-1364)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر دفتر طرح و برنامه ریزی دانشگاه گیلان (1360-64)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه شیراز (1369-1372)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه شیراز (1376-1380)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه ازاد اسلامی ارسنجان (1377-1381)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه تربیت بدنی واحد علوم و تحقیقات فارس (1386-1390)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون دانشجوئی و مالی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز (1386-1392)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو شورای انتشارات دانشگاه شیراز (1378-1384)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو شورای انتشارات واحد علو م و تحقیقات فارس (1387-1390)
 • سابقه کار دانشگاهی در سردبیر نشریه physical activity and hormon (1394-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در بنیانگذار دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان (1360-1364)
 • سابقه کار دانشگاهی در طراح و بنیانگذار مرکز ورزش درمانی و تحقیقات علوم ورزشی در دانشگاه شیراز- افتتاح توسط وزیر محترم علوم (1379-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در بنیانگذار گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی در واحد ارسنجان (1379-1382)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیئت علمی موسسه آموزشعالی زند شیراز (1397-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در بنیانگذار گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی در واحد علوم و تحقیقات فارس (1387-1393)

جوایز و افتخارات

 • تقدیربه پاس خدمت به جامعه ورزش کشور در مدت 45 سال و دریافت لوحه تقدیر از دست ریاست کمیته ملی المپیک (1399)
 • انتخاب بعنوان چهره ماندگار ورزش استان فارس (1389)
 • چهره نمونه ورزش کشور در سال 87 و دریافت جایزه از دست ریاست کمیته ملی المپیک ( وزارت علوم -سازمان تربیت بدنی و وزارت آموزش و پرورش) (1387)