معصومه لطیفی | سیویلیکا

معصومه لطیفی

معرفی

استان
هرمزگان
شهر
بندرعباس

سمتهای علمی و اجرایی معصومه لطیفی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین (ویراستار)

مقالات معصومه لطیفی در کنفرانس های داخلی

بررسی و جایگاه ماما در نظام سلامت
سال 1398
ارائه شده در همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)
بررسی و نقش ماما درکاهش سزارین ازطریق انجام زایمان فیزیولوژیک
سال 1398
ارائه شده در همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)