آقای محمد فاتح

Mohammad Fateh

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود

Researcher ID: (184946)

3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران