آقای احمد جوانشیری

Ahmad Javanshiri

هیئت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

Researcher ID: (184888)

5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران