آقای محمود پسندیده

Mahmoud Pasandideh

دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس

Researcher ID: (184886)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران