آقای پروفسور مهرداد آذین

Prof. Mehrdad Azin

دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184691)

20
20
1
17

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو هیات مدیره انجمن علوم و فناوری های میکروبی ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی