آقای عباسعلی عنایتی

Abasali Enayati

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184676)

6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران