سید امیرحسین گراکانی | سیویلیکا

سید امیرحسین گراکانی

استادیار گروه مدیریت معماری، شعبه پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی سید امیرحسین گراکانی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (عضو هیات علمی)
  • دوفصلنامه تحقیقات سلامت در بلایا (هیات تحریریه)
  • فصلنامه مسکن و محیط روستا (مدیر مسئول)

مقالات سید امیرحسین گراکانی در ژورنال های داخلی

Community Participation: The Lost Link of the Rural Informal Settlements Relocation Projects, Kerman Province, Iran (Case Studies: Band-Chah-Reza Village, Chah-Dad-Khoda Village, Ghassem-Abad Village and Shahid-Karami-Shadab Village)
سال 1393
ارائه شده در مجله بین المللی معماری و توسعه شهری