خانم اکرم هادی زاده

Akram Hadizadeh

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

Researcher ID: (184623)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران