آقای حسین مهرابی بشرآبادی

Hossein Mehrabi

استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184574)

49
50
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی