آقای اصغر عسگری

Asghar Asgari

معاون پژوهش و فناوری، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184383)

41
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی