آقای محمدرضا وفایی نسب

mohhamad reza vafayee nasab

دانشیار، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

Researcher ID: (184194)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.