سعیده شکیبایی | سیویلیکا

سعیده شکیبایی

ویراستار نگلیسی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی سعیده شکیبایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (عضو هیات علمی)
  • دوفصلنامه تحقیقات رفتارهای اجتماعی و سلامت (ویراستار)