مهدی محمدبیگی | سیویلیکا

مهدی محمدبیگی

مدیر داخلی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی مهدی محمدبیگی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی (مدیر داخلی)

مقالات مهدی محمدبیگی در ژورنال های داخلی

مقایسه لهجه صنعاء با عربی فصیح
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه هنر زبان
واکاوی کارایی سلاح های لیزری پرتوان علیه شناورهای تندرو
سال 1395
ارائه شده در مهندسی شناورهای تندرو
تولید حباب و کاربردهای دفاعی آن
سال 1390
ارائه شده در مهندسی شناورهای تندرو
پدیده کاویتاسیون و اثرآن در شناورهای تندرو
سال 1391
ارائه شده در مهندسی شناورهای تندرو
کاربرد سونار مونوپالس در شناورهای تندرو
سال 1393
ارائه شده در مهندسی شناورهای تندرو
راهکارهای مقابله با سلاح های انرژی هدایت شونده لیزری علیه شناورهای تندرو
سال 1394
ارائه شده در مهندسی شناورهای تندرو