خانم دکتر رویا ذکاوتی

Dr. Roya Zekavati

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183983)

7
4
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی