ناصر نصری | سیویلیکا

ناصر نصری

استادیار اقتصاد

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی ناصر نصری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • فصلنامه مدیریت ، حسابداری و اقتصاد (هیات تحریریه)