علی برهان زهی سرحدی | سیویلیکا

علی برهان زهی سرحدی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی علی برهان زهی سرحدی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری (کارشناس نشریه)
  • دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی (کارشناس نشریه)
  • دوفصلنامه آموزه های قرآنی (کارشناس نشریه)

مقالات علی برهان زهی سرحدی در کنفرانس های داخلی

بررسی سبک شناسانه غزلیات نظامی بارویکرد سطح زبانی و مضمونی
سال 1398
ارائه شده در پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)