محمدامین انسان | سیویلیکا

محمدامین انسان

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی محمدامین انسان در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی (مدیر اجرایی)
  • دوفصلنامه آموزه های قرآنی (مدیر اجرایی)

مقالات محمدامین انسان در ژورنال های داخلی

چکیده انگلیسی
سال 1398
ارائه شده در دوفصلنامه آموزه های قرآنی