آقای مهدی زرقانی

Mehdi Zarghani

شرکت تحکیم عمران آرتین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183796)

6
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران