آقای دکتر منیجه شهنی ئیلاقی

Dr. Manjeh Shani Eylaghi

استاد دانشگاه شهید چمران

Researcher ID: (183743)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.