آقای پروفسور داوود امینی

Prof. Davoud Amini

Department of English, Faculty of Literature and Humanities, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183664)

3
16
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی