آقای ابراهیم باقری

Ebrahim Bagheri

گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه Ryerson، کانادا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183554)

12
5
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی