آقای مظاهر صلحی

Mazaher Solhi

ریاست مرکز آموزشی علمی کاربردی پارس آباد 1

Researcher ID: (183411)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران