آقای میرفردین قریشی

Mir Fardin Ghoreishi

استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

Researcher ID: (183387)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.