آقای احمد عاطف احمد

Ahmad Atef Ahmad

استاد مطالعات اسلامی دانشگاه کالیفرنیا (یو سی سانتا باربارا)

Researcher ID: (183386)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.