آقای رسول عبداله میرزایی

Rasoul Abdolahzadeh

دانشیار- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183341)

13
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی